Crystal Farms Cheese, Low Moisture, Part Skim, Mozzarella 16 Oz