Crystal Farms Cheese, Part Skim, Low Moisture, Mozzarella 8 Oz